WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTÓW

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Towaru)

Adresat: GRUPA MAWY EU SP. Z O.O. z siedzibą w Tworkowie, ul. Główna 120a, 47 – 451 Tworków

telefon: .......................................................................................................................................

e-mail: .......................................................................................................................................

Ja ….................................................................... niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów:

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

Dane dotyczące zamówienia

Data odbioru: .......................................................................................................................................

Imię i nazwisko Konsumenta: .......................................................................................................................................

Numer zamówienia: .......................................................................................................................................

Informujemy, że zwrot środków jest co do zasady dokonywany w taki sam sposób, w jaki dokonali Państwo zapłaty.

Jeżeli chcą Państwo wybrać inny sposób zwrotu bądź zmienić dane do zwrotu, prosimy o wypełnienie odpowiednich pozycji w tabeli poniżej.

Dokonałem/-am płatności on-line i chcę
otrzymać zwrot środków na inne konto niż to,
z którego dokonywałem/-am płatności

Nr. konta:

.............................................................................................................................................................................................

Dokonałem/-am płatności innej niż on-line i
chcę otrzymać zwrot środków na rachunek
bankowy

Nr. konta:

.............................................................................................................................................................................................

Dokonałem płatności innej niż on-line i chcę
zmienić dane do zwrotu środków

Nr. konta:

.............................................................................................................................................................................................

Podpis: ................................................................................................

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data wypełnienia: .........................................

Pobierz formularz odstąpienia w wersji elektronicznej (PDF): Formularz


GRUPA MAWY EU SP. Z O.O. z siedzibą w Tworkowie
ul. Główna 120a, 47 – 451 Tworków
NIP: 6392032155

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU

Numer zamówienia: .......................................................................................................................................

Imię i nazwisko: .......................................................................................................................................

Adres: .......................................................................................................................................

Numer telefonu: .......................................................................................................................................

Adres e-mail: .......................................................................................................................................

REKLAMOWANY TOWAR

Data nabycia: .......................................................................................................................................

Dane Towaru: .......................................................................................................................................

Cena: .......................................................................................................................................

Data stwierdzenia niezgodności Towaru z umową: .......................................................................................................................................

Przyczyna reklamacji (opis usterki z uwzględnieniem, jeżeli dotyczy: daty montażu części,
przebiegu, marki pojazdu, rocznika pojazdu, nr VIN):

.......................................................................................................................................


Występuję o nieodpłatną naprawę/ wymianę Towaru na nowy*.

Imię i nazwisko: ................................................................................................

Podpis: ................................................................................................

*niepotrzebne skreślić

Pobierz formularz odstąpienia w wersji elektronicznej (PDF): Formularz