1. WPROWADZENIE

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży oraz świadczenia nieodpłatnych usług elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego - https://thetruckfamilia.com przez GRUPA MAWY EU SP. Z O.O. z siedzibą w Tworkowie

KRS: 0001100130, NIP: 6392032155, REGON: 528367909 adres: ul. Główna 120a, 47-451 Tworków.

 • Kontakt:
 • drogą mailową:info@thetruckfamilia.com
 • pocztą tradycyjną: ul. Główna 120a, 47-451 Tworków
 • telefonicznie (w dniach roboczych, w godzinach od 9.00 do 15.00): +48 889 650 958
 • numer rachunku bankowego:
  • w PLN: 17 1050 1070 1000 0090 8361 8059
   ING Bank Śląski S.A. Oddział Racibórz
  • w EUR: PL 93 1050 1070 1000 0090 8362 7167 SWIFT: INGBPLPW
   ING Bank Śląski S.A. Oddział Racibórz
  • w CZK: 131-2771630237/0100 IBAN: CZ16 0100 0001 3127 7163 0237
   BIC/SWIFT: KOMBCZPPXXX
   Bank: Komerční Banka

2. DEFINICJE

2.1. Klient – osoba korzystająca z usług Mawy za pośrednictwem strony internetowej lub z którą Mawy zawiera umowę sprzedaży.

2.2. Mawy - GRUPA MAWY EU SP. Z O.O. z siedzibą w Tworkowie, KRS: 0001100130, NIP: 6392032155, REGON: 528367909 adres: ul. Główna 120a, 47-451 Tworków.

2.3. Strona Internetowa - https://thetruckfamilia.com

2.4. Towar – oznacza produkty udostępnione przez Mawy za pośrednictwem Strony Internetowej, które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży.

2.5. Karta produktu - informacja udostępniana Klientowi przy wybranych przez Mawy Towarach, dotycząca szczegółowych właściwości i funkcjonalności danego Towaru, zawierająca dane m.in. o atestach posiadanych przez Towar.

2.7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zakupu i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Towaru z Mawy.

2.8. Umowa Sprzedaży – umowa, na podstawie której Mawy przenosi na Klienta własność Towaru i go wydaje, a Klient zobowiązuje się Towar odebrać i uiścić cenę, zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Mawy.

2.9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.10. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Na potrzeby Regulaminu pojęcie Konsumenta obejmuje również osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej

2.11. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.12. Polityka Prywatności - dokument dostępny pod adresem: https://thetruckfamilia.com/pl/content/7-polityka-prywatno%C5%9Bci-i-cookies

2.13. Konto - oznacza indywidualny zbiór zasobów i uprawnień dla każdego Klienta, uruchomiony na jego rzecz przez Mawy, po dokonaniu rejestracji za pośrednictwem Strony Internetowej;

2.14. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas rejestracji Konta, wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3.1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze strony internetowej, a także prawa i obowiązki Mawy oraz Klientów.

3.2. Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Klient jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej z Klientem.

3.3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym i inne wykorzystywanie przez Klienta strony internetowej w sposób sprzeczny z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Mawy.

3.4. Klient zobowiązany jest korzystać ze Strony Internetowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

3.5. Treści na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży, co oznacza między innymi, że Mawy może odmówić zawarcia umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w celu ochrony swoich dóbr.

3.6. Treści będące utworami i zawarte na stronie internetowej, w tym logo, nazwa i projekt graficzny Strony internetowej są prawnie chronione m.in. przez ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i stanowią wyłączną własność Mawy albo innego uprawnionego podmiotu. Bez zgody Mawy albo innego uprawnionego podmiotu zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania w jakikolwiek sposób treści zawartych na Stronie Internetowej.

4. SKLEP INTERNETOWY – WYMOGI TECHNICZNE

4.1. Minimalne wymagania techniczne do korzystania ze Strony internetowej to: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Microsoft Edge 109 lub Internet Explorer 11 lub Chrome 110 lub FireFox 109 lub Opera 95 lub Safari 11 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

4.2. Mawy dokłada należytych starań, aby Strona Internetowa działała bez zakłóceń, za pośrednictwem znanych przeglądarek oraz typów urządzeń.

4.3. Mawy w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa spowodowane niepowodzeniem zabezpieczenia przez Klienta sieci lub jakichkolwiek informacji dostępowych, w tym danych logowania i haseł z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Klienta.

5. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

5.1. Usługi świadczone drogą elektroniczną obejmują: utworzenie i prowadzenie Konta Klienta, zamówienie i wysyłkę Newslettera.

5.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.

5.3. Mawy jest uprawniony do jednostronnego zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną lub ich modyfikacji. O zaprzestaniu świadczenia usług drogą elektroniczną lub ich modyfikacji Mawy poinformuje Klienta, który korzysta z danych usług świadczonych drogą elektroniczną.

5.4. Założenie Konta Klienta odbywa się za pośrednictwem rejestracji. W tym celu Klient wypełnia formularz rejestracyjny dostępny na Stronie internetowej.

5.5. Przed wypełnieniem i wysyłką formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

5.6. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą unikalnego identyfikatora jakim jest adres email i Hasło.

5.7. Dla jednego Klienta tworzone jest jedno Konto.

5.8. W celu założenia Konta konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego adresu e-mail.

5.9. Mawy potwierdza otrzymanie formularza rejestracyjnego, wysyłając potwierdzenie na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas rejestracji.

5.10. Dostęp do Konta Klienta warunkowany jest prawidłowym wypełnieniem formularza rejestracyjnego oraz potwierdzeniem założenia Konta przez Mawy.

5.11. Konto może zostać usunięte przez Klienta w każdym czasie, poprzez zgłoszenie takiego Konta do usunięcia za pomocą funkcjonalności strony internetowej „Usuń Konto” (lub jego odpowiednika).

5.12. Mawy może według własnego uznania, zamknąć lub zawiesić Konto, wysyłając stosowne powiadomienie na zarejestrowany adres e-mail, jeśli istnieją powody by sądzić, że Klient korzysta z Konta z naruszeniem Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa lub jeżeli Klient nie wykazał aktywności na Koncie od ponad 5 lat.

5.13. Newsletter polega na przesyłaniu przez Mawy, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Towarach lub usługach w ofercie Mawy.

5.14. Newsletter zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

5.15. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.

6. TOWAR

6.1. Przeglądanie Towaru nie wymaga zakładania Konta.

6.2. Zamieszczone na Stronie Internetowej zdjęcia Towarów mają charakter poglądowy i mogą odbiegać kolorystycznie od kolorów rzeczywistych Towaru z uwagi na różną konfigurację sprzętu komputerowego Klientów.

6.3. Do wskazanego przez Mawy Towaru, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką lub funkcjonalnościami Towaru, dołączona jest Karta produktu, na której znajduje się szczegółowy opis właściwości oraz specyfikacji danego Towaru (w tym posiadanych atestów), w tym dozwolony sposób jego wykorzystania.

6.4. W przypadku Towarów, do których została dołączona Karta produktu, przez zawarcie Umowy sprzedaży Klienta oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Karty produktu oraz, że będzie korzystał z Towaru zgodnie z opisem wskazanym na Karcie produktu, a także obowiązującymi przepisami prawa.

6.5. Mawy w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo nie ponosi odpowiedzialności za montaż lub sposób korzystania z Towaru przez Klienta, w szczególności za korzystanie z Towaru w sposób sprzeczny z informacjami na Karcie produktu.

7. ZAMÓWIENIE

7.1. Warunkiem złożenia Zamówienia jest dostępność Towaru lub możliwość jego wytworzenia przez Mawy lub dostawców Towaru, z którymi współpracuje Mawy.

7.2. Zamówienia na Towar można składać za pośrednictwem Strony Internetowej przez całą dobę, we wszystkie dni roku.

7.3. Po wyborze Towaru będącego przedmiotem Zamówienia, należy:

7.3.1. kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub jego odpowiednik),

7.3.2. zalogować się na Konto lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji,

7.3.3. kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” (lub jego odpowiednik),

7.3.4. wybrać dostępną formę płatności i dostawy.

7.4. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego adres e-mail.

7.5. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi dla Mawy ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru. Oferta wiąże Klienta, jeżeli Mawy potwierdzi realizację Zamówienia w ciągu 3 Dni roboczych.

7.6. Po wysłaniu Zamówienia Klient otrzymuje od Mawy potwierdzenie otrzymania Zamówienia, czyli e-mail, który potwierdza otrzymanie Zamówienia wraz z nadanym mu numerem oraz co najmniej następującymi informacjami, tj.:

7.6.1. danymi Mawy i poszczególnymi pozycjami Towaru na Zamówieniu,

7.6.2. łączną cena brutto,

7.6.3. sposobem i terminem zapłaty,

7.6.4. sposobem i terminem wysłania/odbioru Zamówienia.

7.7. Zawarcie umowy z Klientem, będącym Konsumentem następuje z chwilą potwierdzenia złożonego Zamówienia przez Mawy.

7.8. W przypadku nieotrzymania zapłaty online przez Mawy, Zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a Zamówienie nie zostanie zrealizowane.

8. SPOSÓB PŁATNOŚCI

8.1. Aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu w zakładce Dostawa i Płatności.

8.2. Wszystkie ceny Towarów są podane w walucie polski złoty (PLN), euro (EUR) lub koronie czeskiej (CZK) i są cenami brutto tj. uwzględniają stawkę podatku VAT, chyba że wprost wskazano inaczej, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

8.3. Jeżeli cena Towaru podana jest w walucie obcej, uprawnienie Klienta do spełnienia świadczenia w walucie polskiej jest wyłączone.

8.4. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy oraz wszelkich innych opłat, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku z zakupem Towaru (np. koszty cła).

8.5. Jeśli dla dostaw do Klienta w państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest naliczany podatek obrotowy, Klient na wniosek Mawy niezwłocznie przekaże odpowiednie dokumenty, które są przez Mawy wymagane zgodnie z postanowieniami prawa, w tym między innymi dotyczącymi podatku obrotowego, aby przekazać odpowiednim organom skarbowym zaświadczenie o zwolnieniu dostawy z podatku. Ma to między innymi zastosowanie do dokumentów potwierdzających wprowadzenie towaru do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, numeru identyfikacji podatkowej lub osobiste zwolnienie podatkowe Klienta.

8.6. W przypadku Przedsiębiorców chęć otrzymania faktury VAT należy wskazać przed wyborem sposobu i przystąpieniem do płatności za Towar.

8.7. W przypadku żądania wystawienia faktury VAT, Przedsiębiorca podaje niezbędne dane, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia.

8.8. Mawy nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych do faktury VAT przez Przedsiębiorcę.

8.9. Klienci, będący Przedsiębiorcami wyrażają zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną, bez podpisu na adresy e-mail wskazane przy Zamówieniu.

8.10. Klientom, będącym Konsumentami dokument sprzedaży może zostać przesłany także na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

8.11. Do czasu uiszczenia pełnej Ceny, Towar pozostaje własnością Mawy

8.12. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

8.12.1. przelewem

8.12.2. kartą płatniczą

8.12.3. EPrzelew

8.12.4. (w przypadku dostępności dla danego Towaru) za pobraniem.

8.13. Celem jak najszybszej weryfikacji przelewu należy w tytule przelewu podać: nr Zamówienia lub Towaru oraz dane Klienta.

8.14. W razie niepodania w tytule danych, o których mowa powyżej, Mawy podejmuje starania w celu ustalenia danych Klienta, w szczególności kontaktuje się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Mawy zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

8.15. Do Zamówienia doliczany jest koszt przesyłki uzależniony od wagi towaru i wyboru sposobu dostarczenia przesyłki. Koszt ten jest każdorazowo wskazywany przy Zamówieniu.

8.16. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Mawy może anulować Zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Mawy zwraca mu całą wpłaconą kwotę.

9. DOSTAWA

9.1. Dostawa odbywa się za pośrednictwem kuriera lub poprzez odbiór osobisty (po uprzednim uzgodnieniu, w tym dokonaniu wymaganej przedpłaty), chyba, że podano inne możliwości dostawy.

9.2. Zasady doręczania przesyłek kurierskich oraz ceny dostawy są dostępne pod adresem danego dostawcy dostępnym w zakładce Dostawy i płatności.

9.3. Odbiór osobisty jest bezpłatny.

9.4. Zamówienie można odebrać także w siedzibie Mawy pod adresem: ul. Główna 120a, 47-451 Tworków po uprzednim, bezpośrednim uzgodnieniu z Mawy. Zamówienie będzie oczekiwało na odbiór w siedzibie Mawy przez 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Klienta o możliwości odbioru. Brak odbioru przesyłki w terminie jest równoznaczny z anulowaniem Zamówienia.

9.5. Czas doręczenia Zamówienia zależy od czasu realizacji Zamówienia oraz czasu dostawy, w przypadku wybrania formy dostawy za pośrednictwem kuriera lub paczkomatu.

9.6. Czas realizacji Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień płatnych za pobraniem biegnie od otrzymania potwierdzenia wykonania przelewu lub płatności przez Mawy do momentu wydania Towaru dostawcy wybranemu przez Klienta z opcji wskazanych w zakładce Dostawy i płatności.

9.7. Czas realizacji Zamówienia wynosi 3 (trzy) Dni robocze, chyba, że Mawy bezpośrednio podał inny czas. Czas realizacji liczony jest w Dniach roboczych.

9.8. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w których uwzględniamy opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronie Sklepu w zakładce Dostawa i Płatność.

9.9. Szacowany czas realizacji Zamówienia zostanie podany w potwierdzeniu realizacji Zamówienia wysłanym Klientowi w wiadomości e-mail.

9.10. Mawy zastrzega sobie prawo do przesunięcia daty wysyłki w przypadku niestawiennictwa kuriera po odbiór paczek lub ponadnormatywnej liczby przesyłek w danym dniu. Mawy poinformuje o tym Klienta.

9.11. Po przygotowaniu Zamówienia i otrzymaniu zapłaty Mawy lub dostawca Mawy prześle do Klienta w formie e-maila potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Klienta.

9.12. Mawy zastrzega sobie możliwość potwierdzenia przyjęcia Zamówienia poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną oraz weryfikacji danych Klienta. Mawy zastrzega sobie możliwość anulowania Zamówienia w przypadku braku możliwości kontaktu z Klientem.

9.13. Mawy realizuje dostawy na terenie całego świata z wyłączeniem: Kuby, Iranu, Korei Północnej, Syrii, Rosji, Sudanu, Białorusi, rejonu Krymu i Sewastopola. Mawy zastrzega sobie prawo odmowy dostawy Towaru także do innych państw niż wyżej wskazane według własnego uznania, o czym poinformuje Klienta.

9.14. Do dostaw poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się następujące zasady: Incoterms© 2020: EXW, ul. Główna 120a, 47-451 Tworków (magazyn Mawy), chyba, że strony ustaliły inaczej.

9.15. Mawy zastrzega, że Towar oferowany jest wyłącznie na rynek, na którym jest dopuszczalne korzystanie z Towaru, w szczególności zgodnie z opisem wskazanym na Karcie Produktu. Dostawa Towaru do kraju dostawy wskazanego przez Klienta nie jest równoznaczna z oferowaniem Towaru na rynek w danym kraju.

9.16. W stosunku do dostawy Towaru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje zasada LOCO, ul. Główna 120a, 47-451 Tworków (magazyn Mawy). W razie wątpliwości, co do reguł interpretacyjnych, strony wskazują, że Mawy ponosi odpowiedzialność za Towaru do momenty wydania go dostawcy (przewoźnikowi) Towaru, a ryzyko dostawy związane z Towarem spoczywa na Przedsiębiorcy.

9.17. W przypadku Przedsiębiorców oraz Konsumentów, którzy mieli wpływ na wybór dostawcy reklamacje dotyczącą dostawy Towaru, w tym uszkodzenia lub utraty Towaru przez dostawcę, składa się bezpośrednio do dostawcy z pominięciem Mawy.

9.18. W przypadku Konsumentów, którzy nie mieli wpływu na wybór dostawcy, złożenie reklamacji do Mawy, związanej z dostawą Towaru, w tym uszkodzeniem lub utratą Towaru w transporcie wymaga współpracy z Mawy, w tym i) odebrania odpowiedniego poświadczenia od dostawcy, ii) wykonania dokumentacji zdjęciowej oraz iii) współpracy z przedstawicielami Mawy w niezbędnym zakresie, w tym przekazania kopii dokumentu przewozowego, udokumentowanej kwoty roszczenia oraz zgłoszenia reklamacji niezwłocznie po a odebraniu przesyłki. Zgłoszenie powinno uwzględniać terminy z art. 74 ust. 4 i 77 Prawa Przewozowego. Klient i Mawy mogą w odrębnym Zamówieniu ustalić inne warunki dostawy.

9.19. O ile nie zostanie to uzgodnione odrębnie z Klientem, Mawy określa rodzaj lub sposób oznaczenia lub opakowania Towaru.

9.20. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie do dostawy Towarów znajduje Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzona w Genewie dnia 19 maja 1956 r., ustawa Prawo pocztowe, ustawa Prawo przewozowe powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy prawa obowiązującego w kraju przemieszczenia (tranzytu) oraz doręczenia Towaru.

10. DOSTAWA TRANSGRANICZNA

10.1. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów podlegającej opodatkowaniu według stawki podatku 0% na zasadach określonych w art. 42 polskiej ustawy o podatku od towarów i usług (“WDT”) Mawy może udostępnić Klientowi, będącemu Przedsiębiorcą system, który ma na celu automatyzację i ułatwienie rozliczenia w ramach WDT.

10.2. Jeżeli Mawy nie udostępnia systemu do automatycznego rozliczenia w ramach WDT, Klient, będący Przedsiębiorcą powinien poinformować Mawy bezpośrednio, na adres e-mail wskazany do kontaktu o zamiarze rozliczenia w ramach WDT.

10.3. W stosunku do Klienta, będącego Przedsiębiorcą składającego Zamówienie w ramach WDT podana cena jest kwotą netto.

10.4. Klient, będący Przedsiębiorcą składający Zamówienie w ramach WDT zobowiązany jest przekazać Mawy i) adres rozliczeniowy, ii) aktualny numer VAT dla transakcji zagranicznych.

10.5. W przypadku dostaw transgranicznych poza systemem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, Mawy i Klient indywidualnie ustalają sposób i koszt dostawy oraz zasady dokonywania rozliczeń przez strony.

11. REKLAMACJA

11.1. Towary są objęte gwarancją producenta lub dwuletnią rękojmią Towaru z zastrzeżeniem ust. 11.12..

11.2. Mawy informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla Towarów.

11.3. Ewentualna informacja o udzieleniu odrębnej gwarancji przez producenta Towaru znajduje się w opisie Towaru.

11.4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji.

11.5. Mawy ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, a w przypadku Klientów, będących Konsumentami w ciągu 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

11.6. Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Towarów powinny być składane w formie mailowej na adres: info@thetruckfamilia.com lub w formie papierowej z podpisem Klienta na adres: Tworków ul. Główna 120a. Zgłaszający reklamację zostanie poinformowany o sposobie jej załatwienia mailowo.

11.7. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na formularzu reklamacji Towaru. Do zgłoszenia reklamacji należy dołączyć dowód zakupu.

11.8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres: Tworków ul. Główna 120a.

11.9. Towar powinien zostać odesłany wraz z oryginalnym opakowaniem oraz wszelkimi akcesoriami, które znajdowały się w zestawie.

11.10. Podstawa i zakres odpowiedzialności Mawy względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

11.11. Mawy może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, będącego Konsumentem, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

11.12. W przypadku Klientów, będących Przedsiębiorcami:

11.12.1. strony wyłączają rękojmię za wady Towaru,

11.12.2. Mawy nie ponosi odpowiedzialność z tytułu szkód pośrednich oraz utraconych korzyści Klienta.

11.12.3.Odpowiedzialność Mawy z tytułu Umowy sprzedaży ograniczona jest do wysokości faktycznie uiszczonej ceny w ramach danej Umowy sprzedaży.

12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY - KONSUMENCI

12.1. Klient, będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży i zwrócić Towar bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia odsyłając go na adres Mawy wraz z wypełnionym formularzem zwrotu (Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy).

12.2. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient, będący Konsumentem.

12.3. Mawy niezwłocznie potwierdzi Klientowi, będącemu Konsumentem na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny, jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

12.4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, umowa jest uważana za niezawartą.

12.5. Zwrot Ceny za zwrócony Towar zostanie dokonany niezwłocznie po otrzymaniu Towaru. W przypadku pobrań lub przelewu tradycyjnego czas do otrzymania Ceny może wynieść do 14 dni.

12.6. Klient, będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, a będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

12.7. Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do umów:

12.7.1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Mawy wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Mawy utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

12.7.2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Mawy nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

12.7.3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

12.7.4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

12.7.5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.7.6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

12.7.7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Mawy nie ma kontroli;

12.7.8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

12.7.9. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

12.7.10. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

12.7.11. o dostarczanie treści cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Mawy rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Mawy przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1.

13. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

13.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta, będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

13.1.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

13.1.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

13.1.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

13.2. Konsument posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

13.2.1. jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu z Mawy.

13.2.2.uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.

13.2.3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Mawy, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

13.3. Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

14.1.Regulamin wchodzi w życia dnia 12.06.2024

14.2. Regulamin może być dostępny w różnych wersjach językowych.

14.3. W razie rozbieżności w poszczególnych wersjach językowych Regulaminu, opisu produktów, karty produktu lub innych informacji na stronie internetowej obowiązuje wersja w języku polskim.

14.4. Kwestie dotyczące ochrony danych osobowych regulowane są w Polityce Prywatności.

14.5. Prawem właściwym dla Umów sprzedaży lub umów o nieodpłatne świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Klientem a Mawy na warunkach określonych w Regulaminie jest prawo polskie. Zastrzeżenie właściwości prawa polskiego nie ma zastosowania wobec Klientów, wobec których przepisy powszechnie obowiązującego prawa regulują tę kwestię odmiennie.

14.6. Mawy nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Klient poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

14.7. W przypadku Klientów, będących Przedsiębiorcami wszelkie spory związane lub wynikłe z Umowy sprzedaży lub przestrzeganiem postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla każdorazowej siedziby Mawy.

14.8. W przypadku Klientów, będących Przedsiębiorcami cesja praw z Umowy sprzedaży może nastąpić wyłącznie za uprzednią, udokumentowaną zgodą Mawy.

14.9. Mawy zastrzega prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Zamówienia realizowane są w oparciu o wersję Regulaminu, która obowiązywała w dniu składania Zamówienia przez Klienta.

14.10. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej Mawy.

14.11. W przypadku Klientów, którzy posiadają Konto, Mawy poinformuje ich o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości wysłanej drogą e-mail. Jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, powinien poinformować o tym Mawy, a tym samym rozwiązać umowę z Mawy.